Sınıf, Okul Öncesi ve Özel Eğitim Öğretmeni

Dilekçelerin WORD formatlı halini indirmek için yukarıdaki linke tıklayınız.

…………………………………………………MÜDÜRLÜĞÜNE

 

……………………

 

 

 

Halen kurumunuzda kadrolu …………… öğretmeni olarak görev yapmaktayım.

 

2020 Eylül ayı için tarafıma ….. ders saati ek ders ücreti ödemiştir. Ancak ilgili mevzuat ve genelgelere göre tarafıma …………………. saat (Son hafta tamamlandığında) ek ders ücreti ödenmesi gerekiyordu.

 

Bakanlığımızın 03/07/2020 tarih ve 2020-4 sayılı Genelgesine göre 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı resmi olarak 31/08/2020 Pazartesi günü başlamıştır. Ancak 16/03/2020 ile 19/06/2020 tarihleri arasında olduğu gibi, tüm dünyayı saran covid-19 salgını nedeniyle bakanlığımız öğrencilerin okula gelmesini, virüsün yayılması ve öğrencilerin sağlığı açısından riskli bulup yüz yüze eğitim yerine uzaktan çevrim içi eğitim yapılması kararını almıştır.

 

26/08/2020 tarih ve 31225 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde ;

“COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla;

Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenir. Bu yetki devredilebilir.

Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılır.

Bu Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır.

İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadır.” denilmektedir.

 

Ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın 27.08.2020 tarihli onayı ile Millî Eğitim Bakanlığı Covid-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul Ve Esaslar yayınlanmış olup, bu usul ve esasların 8.maddesinin 10.fıkrasında da “Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanlar, bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılır. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar, hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir.Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yine 2019 yılındaki, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan Kamu görevlileri ile Hükümet arasındaki toplu sözleşmelerin neticesinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 01/09/2019 tarih ve 30.875 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 28/08/2019 tarih ve 2019/1 sayılı kararının 3.kısım “hizmet kollarına ait mali ve sosyal konular” başlığı altındaki 2.bölümde “eğitim öğretim bilim hizmet koluna ait mali ve sosyal hakları” alt başlığı altında 2.maddede;

 

“ Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kuramlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.” denilmektedir.

 

Görüldüğü üzere, idari olarak alınan kararla öğrenciler izinli sayılmış, yüz yüze eğitim yapmama kararı idare tarafından alınmıştır. Dolayısıyla yukarıda belirttiğim Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığımıza ait Genelgelere göre  31/08/2020 ile 30/09/2020 tarihleri arasında ek ders görevimi, ders niteliğindeki yönetim görevimi, hazırlık ve planlama görevlerimi yapmış sayılmam, buna göre 2020 Eylül ayına ait ek ders ücretimin yeniden hesaplanarak, eksik tahakkuk edilen kısmın şahsıma  yasal faiziyle ödenmesi için gereğini arz ederim.

 

……./…../2020

 

 

 

……………………….

 

 

A D R E S:

Dilekçenin WORD formatlı halini indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Psikolojik Danışman Rehber Öğretmenler (1) (1)

……….İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Gönderilmek Üzere

……….OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

KONU             : Ek ders ücretimin ödenmemesi işlemine itiraz dilekçemdir

AÇIKLAMALAR

            …..okulunda….. öğretmeni olarak görev yapmaktayım.

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar yazısında”Ders Niteliğinde Yönetim Görevi” başlıklı 10. Maddesi d bendinde “Her derece ve türdeki rehber öğretmenlere fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir.” yazılı hükmü gereğince rehber öğretmenlere ders yılı başından ders yılı bitene kadar haftalık 18 saat ek ders ücreti ödemesi yapılır. Aynı kararın 4. Maddesi e fıkrasında İse ders yılının tanımı; “Derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

Derslerin başladığı tarih İse, Milili Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 03.07.2020 tarihli 2020/4 nolu Genelgesinin 2. Maddesinde yazılı bulunan “Birinci dönem 31.08.2020 Pazartesi başlayacak ve 22.01.2021 Cuma günü sona erecektir.” Hükmüne göre eğitim öğretim yılı 31.08.2020 tarihi İtibariyle başlamıştır. Öte yandan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 28.08.2020 tarih ve 11503210 sayılı yazısı  (c) “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri” konulu resmi yazısındaki çalışma takvimine göre 31.08.2020 19.09.2020 tarihleri arasında “Okulda yürütülen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve RAM’a gönderilmesi (RİBA uygulamaları) konulu İş ve İşlemleri yapmakla görevlendirildim.

14 Ağustos 2020 gün ve 31213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nin 11.maddesinin 2.fıkrasında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ihtiyaç halinde çevrimiçi bilgi teknolojileri kullanarak uzaktan eğitim verilerek yerine getirileceği kurala bağlanmıştır. Yine 26 Ağustos 2020 gün ve 31225 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Covid 19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesinde uzaktan ve dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve özlük haklarının saklı tutulacağı belirtilmiştir.

01.09.2019 gün ve 30875 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 yıllarının kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 28.08.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı kararının “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin “Mali ve Sosyal Haklar” bölümünün “Ders görevinin yapılmış Sayılacağı haller” başlıklı 2.maddesinde ““Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.”  düzenlenmesine yer verilmiştir.

Toplu sözleşme hükmü ve Bakanlığın konu ile ilgili yazılarına  rağmen …… 2020 tarihlerine denk gelen …. saat ek ders görevimi yapmış sayılarak bu kapsamda ek ders ücreti ödenmesi gerekirken ek dersimden ……….saat kesinti yapılmıştır.

SONUÇ VE İSTEM   :Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda kesinti yapılan ek ders ücretimin  tarafıma yasal faizi ile beraber ödenmesini için gereğinin yapılmasını talep ve rica  ederim. …../…../2020